Polityka prywatności

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest firma TRANS PETRO COLOR Sp. z o.o., zwana dalej TPC Sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie, ul. Techniczna 2B.

TPC Sp. z o.o. jest właścicielem i administratorem internetowej witryny, dostępnej pod adresem: www.tpc.com.pl. Dane kontaktowe: TRANS PETRO COLOR Sp. z o. o., ul. Techniczna 2B, 05-500 Piaseczno, e-mail: tpc@tpc.com.pl.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez TPC Sp. z o.o. odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji zleconych usług, a także w celu zawarcia przyszłych umów. Wyżej wymienione działania obejmują m.in kontakt handlowy, przygotowanie oferty, realizacje zlecenia itd.

 

Odbiorcy przetwarzanych danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są:

 • przewoźnicy oraz firmy spedycyjne, z którymi TPC Sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji zlecenia spedycyjnego,
 • podwykonawcy obsługujący i utrzymujący systemy teleinformatyczne TPC Sp. z o.o.,
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 • pracownicy TPC Sp. z o.o. w związku z realizacją obowiązków służbowych,
 • biuro rachunkowe, z którym TPC Sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji zlecenia spedycyjnego.

 

Pozyskane dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

 

Prawa przysługujące właścicielowi danych osobowych:

 • dostęp do danych,
 • sprostowanie danych,
 • usunięcie danych,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przeniesienie danych.

Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli właściciel uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Korzystanie z serwisu internetowego www.tpc.com.pl

Korzystając z serwisu www.tpc.com.pl, a w szczególności z formularzy dostępnych na przedmiotowej stronie, właściciel danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej, celem przedstawienia pełnej ofert handlowej przez TRANS PETRO COLOR Sp. z o. o., ul. Techniczna 2B, 05-500 Piaseczno,

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez TPC Sp. z o.o.:

 • wyrażona przez właściciela danych dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • konieczność przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wymogi ustawowe, wynikające z wiążących strony umowy przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • konieczność ochrony prawnie uzasadnionych interesów stron (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 • realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).