Trans-Petro-Color Sp. z o.o. jest beneficjentem Programu Inteligentny Rozwój działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy,
nr umowy POIR.03.04.00-14-0918/20-00. Celem finansowania jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.